Privacybeleid Dreijer Communicatie

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dreijer Communicatie verwerkt van zijn relaties.

Wanneer u diensten afneemt van Dreijer Communicatie of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Dreijer Communicatie is:
Ger Dreijer, Kleine Wiel 22, 4207 AN Gorinchem, 06-14992216.

2. Welke gegevens verwerkt Dreijer Communicatie en voor welk doel?

2.1   Voor onze dienstverlening verwerken we de volgende persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam
b) organisatie
d) telefoonnummer
f) e-mailadres
g) factuuradres

2.2  Dreijer Communicatie verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we voor contact over de dienstverlening, voor verstrekking van de informatie die u heeft aangevraagd of het afhandelen van de informatie die u ons heeft verstrekt. Het factuuradres gebruiken we voor het verzenden van facturen.

Google Analytics en cookies

Op de website van Dreijer Communicatie maken we gebruik van cookies. Hieronder leggen we uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom we ze toepassen.

Dreijer Communicatie gebruikt enkel cookies van Google Analytics (_ga). Wij gebruiken deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

3. Bewaartermijnen

3.1 Dreijer Communicatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na afloop van de dienstverlening. Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens of maken ze anoniem. Tenzij we op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Dreijer Communicatie maakt voor de opslag van persoonsgegevens gebruik van clouddiensten. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de service provider van Dreijer Communicatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via [email protected] kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dreijer Communicatie zal uw verzoek steeds direct in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien wij uw verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met [email protected]. Dreijer Communicatie zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, brengen we u hiervan op de hoogte.

5.3     Heeft u klachten over de wijze waarop Dreijer Communicatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, neem dan contact op met [email protected]  Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de rechter.

5.4  Ook andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u richten aan [email protected]

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op deze website.

Terug naar homepage