Privacybeleid

Wanneer je diensten afneemt van Dreijer Communicatie of om een andere reden persoonsgegevens aan mij verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Dreijer Communicatie is:
Ger Dreijer, Kleine Wiel 22, 4207 AN Gorinchem, 06-14992216.

2. Welke gegevens verwerkt Dreijer Communicatie en voor welk doel?

2.1   Voor mijn dienstverlening verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam
b) organisatie
d) telefoonnummer
f) e-mailadres
g) factuuradres

2.2  Dreijer Communicatie verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruik ik voor contact over de dienstverlening, voor verstrekking van de informatie die je hebt aangevraagd of het afhandelen van de informatie die je mij hebt gegeven. Het factuuradres gebruik ik voor het verzenden van facturen.

Google Analytics en cookies

Op de website van Dreijer Communicatie maak ik gebruik van cookies. Hieronder leg ik uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom ik ze toepas.

Dreijer Communicatie gebruikt enkel cookies van Google Analytics (_ga). Ik gebruik deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

  • Gegevens (zoals je ip-adres) worden anoniem opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP-adres).
  • Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld.
  • Dreijer Communicatie heeft een verwerkersovereenkomst met Google
  • Dreijer Communicatie maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

3. Bewaartermijnen

3.1 Dreijer Communicatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na afloop van de dienstverlening. Na afloop van deze termijn vernietig ik de persoonsgegevens of maak ze anoniem. Tenzij ik vanwege de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht ben om persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaar ik uitsluitend de benodigde persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Dreijer Communicatie maakt voor de opslag van persoonsgegevens gebruik van clouddiensten. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de service provider van Dreijer Communicatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via [email protected] kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dreijer Communicatie zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien ik je verzoek niet inwillig, zal ik dat altijd toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je ook contact opnemen met [email protected]. Dreijer Communicatie zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de persoonsgegevens verwijderen, tenzij ik op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt ben het persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, breng ik je hiervan op de hoogte.

5.3 Heb je klachten over de wijze waarop Dreijer Communicatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan contact op met [email protected]
Leidt dit niet tot een oplossing dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de rechter.

5.4 Ook andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan [email protected]

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceer ik op deze website.